قراردادها

تنظیم قراردادهای تجارت خارجی، نمایندگی فروش و توزیع (انحصاری و غیر انحصاری)،
B.O.Tفایننس، انتقال تکنولوژی،،(buy-back)سرمایه گذاری شرکتهای خارجی، بیع متقابل
و غیره Franchising لایسنسینگ، فرانشیز B.O.O.T