شهرداری و ثبت وسایر مراجع شبه قضایی

ادارات کار و کمیسیونهای مربوطه منابع طبیعی و سایر ادارات و مراجع غیر قضائی و دیوان عدالت اداری محاکم تعزیرات
دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرائی آراء صادره از کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، اقدام به منظور اخذ دستور موقت اقدام به منظور ابطال مصوبات و اقامه دعوی در خصوص کمیسیون موضوع مادتین ۵ و ۷ قانون شهرداری و به خواسته اعاده وضعیت ملک به حالت اول دفاع در کمیسیونهای حل اختلاف اقدام د خصوص اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ممنوع الخروجی و رفع آن سابقه از حیث کاربری