دعاوی در ارتباط با اصل ۴۹ قانون اساسی

‌طرح و تعقیب دعاوی مربوط به مصادره اموال در دادگاه انقلاب اسلامی، طرح دعوی به خواسته رفع توقیف و یا اعمال مستثنیات حکم به منظور کسب مجوز انتقال آنها به غیر