دعاوی مدنی و حقوقی

طرح و اقامه هر نوع دادخواست و دعوی در محاکم عمومی و انقلاب اعم از دعوی حقوقی و دفاع و پاسخگوئی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که علیه موکل طرح شده اعتراض به رای ، واخواهی ، تجدید نظر ، فرجامخواهی و اعاده دادرسی ، دعوی خسارت ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن ، تا مرحله اخذ محکوم به