دارایی و شهرداری

‌انجام امور مالیاتی مودیان داخل و خارج از کشور، شرکت در هیاتهای حل اختلاف مالیات، اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی