حقوق تجارت

(Domain names)نام دامنه (Patents) حق اختراع(Trademarks) ثبت و انتقال علائم تجاری
و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی، دعاوی اوراق بهادار (سفته، برات و غیره)، دعاوی ورشکستگی و تصفیه امور مربوط به سهامداران بورس و شرکتهای سهامی