حقوق اشخاص و پزشکی

حقوق شهروندی و خصوصی دعاوی ناشی از تقصیرات پزشکی و درمانی و بیمه